Pieejamības rīki

Blīdenes pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Marlēna, Ilvija, Ziedone

 

Blīdenes pamatskolas nolikums

Blīdenes pamatskolas pašvērtējums

Blīdenes pamatskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

Kārtības noteikumi skolēniem

Saldus novada sākumskolas posma skolēnu pētnieciskās darbības organizēšanas un vērtēšanas kārtība

Blīdenes pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādis

Klases audzinātāju pienākumi un tiesības

Stundas vērošanas lapa

Karjeras izglītība

Blīdenes pamatskolas audzināšanas darba programma

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Kārtība, kādā Blīdenes pamatskola organizēs darbu 2020./2021. mācību gadā

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

Pašvertējuma aktualizešana

Par epidemoloģijas drošības prasību piemērošanu

Blīdenes pamatskolas bibliotēkas reglaments

Blīdenes pamatskolas reglaments Skolēnu sasniegumu koks

Blīdenes pamatskolas skolēnu kavējumu uzskaites un novēršanas kārtība

Darba kārtības noteikumi

Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziskā vai emocionālā vardarbība pret izglītojamo

Kārtība, kādā Blīdenes pamatskola organizē darbu 2021.2022.m.g.,istenojot piesardzības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Metodiskās komisijas darbības reglaments

Pedagoģiskās padomes reglaments

Skolas padomes reglaments

Skolēnu pašpārvaldes darbības kārtība

Blīdenes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

Dokumentu aprites organizācija un arhīva pārvaldības kārtība Blīdenes pamatskolā

 

 

AUTOBUSA LAIKI

 

3213

moduli stundu laiki

moduli e klase

Uzdevumi hrizontal