Par skolu

Blīdenes pamatskola ir skola ar savu vēsturi un drošu skatu nākotnē, skola ar pieredzi un vēlēšanos izzināt jauno, un savā darbībā tā balstās humānās pedagoģijas teorijā, praksē un pieredzē.

Humānā pedagoģija ir sadarbības pedagoģija. Atšķirīgākā iezīme ir – bērns ir domubiedrs sevis paša audzināšanā, izglītošanā, veidošanā, līdztiesīgs pedagoģiskā procesa dalībnieks, atbildīgs par šo procesu un tā rezultātu, sadarbojas ar skolotāju, kas savukārt kļūst par bērna vecāko biedru, palīgu un atbalstu.

Skola, kuru par savu saukt izvēlas skolēni un skolotāji. Šajā mācību gadā mācās 101 skolēni un strādā 15 skolotāji. Tiek realizētas trīs izglītības programmas:

  • Pamatizglītības programma
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
  • Speciālās pamatizglītības programma  izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

pasvertejums

 


Šeit apskatāms skolas attīstības plāns

Skola ir nozīmīga ar dalību Erasmus +  projektos.

blidene2